Övergripande 
Handelsbolaget Watches by LP (969793-5568) ingår endast avtal med myndig (18 år) person. Är man minderårig krävs målsmans tillstånd.

Avtal ingås när du väljer att betala för medlemskapet i kassan.

I priserna ingår moms med 25 %.

Vi förehåller oss rätten att vid uppenbara felaktigheter, t.ex. pris eller tryckfel att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering får du självklart avboka din order utan kostnad. Vi förbehåller oss även rätten att inte genomföra en beställning om t.ex. varan är slut i lager eller vid tekniska problem.

Alla varor förblir Handelsbolaget Watches by LP:s egendom tills medlemsavgiften är betalad och kommit bolaget tillhanda.

Handelsbolaget Watches by LP förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Kap1
§ 1. Medlemskap
Medlemskapet är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal är 18 år. För medlem som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Medlem är skyldig att omgående meddela Watche by LP vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. 

§ 2. Betalning
Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.
Köp via internet
Tecknas medlemskap via Internet tillhandahålls betalningslösning via Klarna Checkout och diverse andra betalalternativ. Medlemsavgiften dras månadsvis. 
Kontantbetalning
Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående och gäller enligt kalenderår.

§ 3. Avtalstid och uppsägning
Alla avtal har en obligatorisk uppsägningstid på en månad. Watches by LP skickar inte ut påminnelse innan avtalsperioden är slut.

§ 4. Prisändringar
Månadsavtalet via autogiro är skyddat mot alla slags höjningar under det kalenderår avtalet tecknades. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 90 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet.

§ 5. Personuppgifter
Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med GDPR. Om medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Watches by LP kommer detta att meddelas. Medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.

§ 9. Ångerrätt vid köp på internet
Syftet med samtliga av våra tjänster är att hitta och leverera en klocka till konsumenten efter betalningen är lagd. Tjänsten är fullgjord när varan har anlänt hos konsumenten. Genom att använda dig av våra tjänster samtycker du till att efter varan levererats gäller inte ångerrätten, på grund av att då är tjänsten fullgjord. 
§10. KONKURS
VID KONKURS AV WATCHES BY LP UPPHÖR AVTALET ATT GÄLLA.
Vid köp via webshop har du ångerätt i 14 dagar efter att produkten är levererad.

Kap 2. 
§1. FULLGARANTI 
Vid en skada som åsamkats av externa händelser som inte är, vatten/fuktskador, skador under leveransen och handhavandefel, får du klockan reparerad eller ersatt med en motsvarande förutsatt att skadan skedde inom garantitiden helt kostnadsfritt.

§2. FUNKTIONSGARANTI  
Watchesbylp.com garanterar vid köp av Original- eller Enthusiast-prenumerationen att klockornas tidshållningsfunktion fungerar med rimlig precision (+/- 1min per dag). Om det inte efterlevs ersätter eller reparerar Watchesbylp.com klockan, med ett likvärdigt ur, helt utan extra kostnad.  

§3. FORCE MAJEURE
Watchesbylp.com är befriade från påföljd av underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriade omständigheter enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriade omständigheter skall anses bland annat myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof.
I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc., onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.
 
§4. TVIST
Vid en eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.